EXCLUSIVE CAR CONCEPT

JONGE TWEEDEHANDSWAGENS & DIRECTIEVOERTUIGEN

Algemene voorwaarden EXCLUSIVE CAR CONCEPT

https://www.exclusivecarconcept.be

Artikel 1 Algemene bepalingen en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, verkopen en andere
rechtsbetrekkingen tussen Exclusive Car Concept ( Andy Nollekens ), hierna ook te noemen de
opdrachtnemer, en haar afnemers en/of opdrachtgevers en/of cliënten, hierna ook te noemen de
opdrachtgever, met betrekking tot voertuigen, onderdelen en toebehoren daarvoor of anderszins. Deze
algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van
koop, verkoop en op het verrichten van diensten door de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever die handelt
in de uitoefening van een op bedrijf. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar eventueel
door de opdrachtgever wordt verwezen, wijst de opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand.Van deze
algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Overeengekomen
afwijkingen regarderen niet de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.De
opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:* het voertuig: een personen auto, een daarvan
afgeleide combinatie- of bestelauto, een vrachtwagen, een aanhanger of een combinatie daarvan;* de
opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage- demontage- , herstel- of
onderhoudswerkzaamheden, vrijwillig of wettelijke keuringen en schadetaxaties, ieder afzonderlijk tezamen
aangeduid als “werkzaamheden”;* de opdrachtgever: diegene die de opdrachtnemer opdracht geeft tot het
uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot voertuigen, onderdelen en/of toebehoren
daarvoor of anderszins, een en ander in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Opdracht

Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven hoe ook genaamd en op welke wijze en door wie van de
opdrachtnemer en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het
tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, geldende prijzen, specificaties en tarieven.Afbeeldingen,
tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar voor de
opdrachtnemer niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse
modelwijzigingen de opdrachtnemer gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van de opdrachtgever
technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de bij haar ter reparatie aangeboden auto’s, hun
uitrusting en/of onderdelen.De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of
elektronisch gegeven, Een afschrift van de schriftelijke of elektronische opdracht wordt desgewenst door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekt. Indien een opdracht slechts mondeling is gegeven, geldt de
schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur van de
opdrachtnemer dan wel andere documenten van de opdrachtnemer als bewijs van het bestaan en van de
inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

Artikel 3 Prijzen

Alle door de opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in euro en zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen
van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van
montage-, service- en keuringswerkzaamheden en kosten van rijklaar maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Indien sprake is van prijsstijgingen, die van leveranciers van opdrachtnemer
daaronder begrepen, alsmede bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere
arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voor doen na het tot stand
komen van de overeenkomst tussen partijen is opdrachtnemer bevoegd de overeengekomen prijst te verhogen
overeenkomstig deze stijging.Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.Alle
prijzen zijn berekend op basis van levering ter vestigingsplaats van opdrachtnemer. Bij aflevering elders zijn de
daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Alle in het kader van een overeenkomst (op) en daaraan vast geleverde en nog (op) te leveren zaken blijven
eigendom van opdrachtnemer totdat alle vorderingen in het kader van de overeenkomst of andere tussen
opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten die de opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op
de opdrachtgever volledig zijn betaald.Zolang het eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is
overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derde enig ander recht daarop verlenen en is hij
gehouden ieder evenement dat de opdrachtnemer in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan
schaden bij de opdrachtnemer te melden.De opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij
voor of namens de opdrachtgever onder zich heeft op de ter reparatie of ter onderhoud aan hem geboden
personenauto, aanhangwagen, bedrijfswagen of andere zaken, indien en voor zolang als de opdrachtgever de
kosten van de werkzaamheden aan de betreffende zaak niet of niet geheel voldoet en /of de opdrachtgever de
kosten van eerdere door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan diezelfde zaak niet of niet in zijn
geheel voldoet en/of de opdrachtgever andere vorderingen die voorvloeien uit de contractuele relatie met de
opdrachtnemer niet of niet geheel voldoet, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke door de
opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtnemer
verschuldigd is of zal zijn.Door zaken in de macht van de opdrachtnemer te (doen) brengen, vestigt de
opdrachtgever daarop een pandrecht ten gunste van opdrachtnemer voor al hetgeen hij aan de
opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is of zal worden. Tenminste zijn daaronder begrepen
vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld.De opdrachtnemer is bevoegd om als
pandhouder voornoemd vuistpand in te zetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende
overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen
registreren.

Artikel 5 Betaling

Tenzij opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient
betaling van het totale door de opdrachtgever verschuldigde bedrag door de opdrachtgever bij het afhalen van
het voertuig of welke andere zaak ook te hebben plaatsgevonden, dan wel contact bij aflevering, zonder dat de
opdrachtgever bevoegd is tot verrekening, inhouding of opschorting van enig bedrag ook. Onder aflevering
wordt mede verstaan het verrichten van een dienst.Indien betaling achteraf is overeengekomen dient de
betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtnemer te zijn ontvangen, zonder dat de
opdrachtgever enige korting, beroep op verrekening, opschorting of inhouding toekomt.De opdrachtgever dient
op eerste verzoek van de opdrachtnemer een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door
opdrachtnemer verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door de
opdrachtnemer te bepalen wijze. De opdrachtnemer is tot een dergelijk verzoek te allen tijde bevoegd. Indien
de opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is de opdrachtgever zonder
enige ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval de wettelijke handelsrente vermeerderd
met 3% over het achterstallige bedrag te berekenen per dag vanaf de betreffende vervaldag, onverminderd de
opdrachtnemer verder toekomende rechten.In geval van verzuim van de opdrachtgever is deze aan de
opdrachtnemer ter zake van de door de opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten ter incasso van de
vordering een bedrag verschuldigd gelijk aan 15% van het openstaande bedrag, zulks met een minimum van €
250,–, onverminderd de aan de opdrachtnemer verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding.

Artikel 6 Aflevering

Het voertuig wordt geleverd te vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij partijen een andere plaats van
aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.Indien het voertuig niet binnen 2 dagen vanaf het
tijdstip dat opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat deze gereed staat, is opgehaald ,

komt het voertuig vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de opdrachtgever. In dat geval
is opdrachtnemer bevoegd bewaarloon te berekenen conform het in haar bedrijf of ter plaatse geldende tarief.
Eventuele verplaatsing van het voertuig geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van
de door de opdrachtnemer ter reparatie of anderszins onder haar beheer aanvaarde voertuig blijft bij de
opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Artikel 7 Leveringstijd

Als leveringstijd geldt de datum, van levering van de zaak of de dienst zoals vermeld in de door partijen
gesloten overeenkomst of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde
aflevering is te allen tijde toegestaan.Indien geen datum van levering is overeengekomen zal opdrachtnemer
de opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de voertuigen ter vestigingsplaats van de
opdrachtnemer voor de opdrachtgever gereed zal staan, dan wel op een andere overeengekomen plaats zal
worden afgeleverd.Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering. Zij kunnen
nimmer als fatale termijn hebben te gelden.Niet tijdige levering door opdrachtnemer is nimmer een geldige
reden voor de opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van uitdrukkelijk
overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van
deze verlengde termijn dient de opdrachtnemer eerst schriftelijk door de opdrachtgever in gebreke te worden
gesteld waarbij door de opdrachtnemer een termijn van tenminste een maand voor de nakoming wordt
gegeven alvorens de opdrachtnemer ter zake in verzuim kan raken.

Artikel 8 Opschorting

Gedurende de periode dat de opdrachtgever aan enigerlei opeisbare (betalings-)verplichting jegens de
opdrachtnemer niet heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de (verdere) nakoming van haar
verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder dat het afbreuk doet aan de verplichting van de
opdrachtgever om de overeengekomen prijs en eventuele verdere schade van de opdrachtnemer te
vergoeden.

Artikel 9 Annulering

De opdrachtgever kan, indien hij zijn recht tot ontbinding op grond van artikel 7, laatste alinea, niet wenst uit te
oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de koopovereenkomst annuleren, bij overschrijding van de
levertijd. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij overschrijding van de levertijd met een periode tot en
met vier weken kan de opdrachtgever annuleren, mits hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de
annulering de een bedrag van 15% van de opdrachtprijs, vergoedt met een minimum van € 300,-, tenzij de
opdracht een lagere prijs heeft, dan geldt de gehele prijs.Indien de opdrachtgever na vijf werkdagen deze
vergoeding niet heeft betaald, is de opdrachtnemer bevoegd de opdrachtgever schriftelijk mede te delen dat zij
nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de opdrachtgever niet langer een beroep
doen op annulering.Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de
opdrachtgever schriftelijk annuleren zonder aan de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 10 Ontbinding

Indien de opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 14 dagen nalatig blijkt in de
nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer, zal de overeenkomst van rechtswege zonder

gerechtelijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij de opdrachtnemer alsnog uitvoering van de overeenkomst
verlangt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is de opdrachtnemer bevoegd zonder in gebreke stelling of
gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de opdrachtgever,
overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet, zijn faillissement wordt of is
aangevraagd dan was uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van de opdrachtnemer op de
opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat de opdrachtnemer tot schadevergoeding en/of garanties
is gehouden. De opdrachtnemer is alsdan bevoegd om het voertuig van de opdrachtgever te verkopen
teneinde zich uit de opbrengst te voldoen.

Artikel 11 Overmacht

In geval de uitvoering van een overeenkomst voor de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of
onmogelijk wordt, is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd,
door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel naar haar eigen keuze haar verplichtingen op
te schorten.Een tekortkoming van de opdrachtnemer zal hem niet worden aangerekend indien hij in een
toestand van overmacht verkeerd.Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die de opdrachtnemer
niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling
of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het
geval, dat door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te
verrichten.Onder overmacht wordt mede begrepen:
* bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
* vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van de opdrachtnemer;
* transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar de
opdrachtnemer toe of van de opdrachtnemer naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
* oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand , uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en
gewijzigde overheidsmaatregelen.
* brand, waterschade, in- of uitvoerbelemmeringen, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit
magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die
overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigingen of wel de
overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige
schadevergoeding.Na ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer het recht op vergoeding van
de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud
de opdrachtnemer slechts heeft voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.De opdrachtgever is niet
gerechtigd om in geval van overmacht de overeenkomst met de opdrachtnemer te ontbinden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en
rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer in de
uitvoering van haar verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de opdrachtgever. Iedere vorm van
gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade,
schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst of geleden verlies, schade in verband met
kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en
persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. De opdrachtnemer is tevens niet
aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het

object bevinden en die de opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de
wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.Voor zover
de opdrachtnemer uit hoofde van het in dit artikel bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft
uitsluitend die schade waartegen de opdrachtnemer verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren
te zijn met dien verstande dat nimmer een hoger bedrag dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te
verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Hiermee wordt beoogt een schadeplafond vast te
leggen. Iedere andere vordering van schadevergoeding uit welke hoofde dan ook is uitgesloten van
vergoeding. De opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.Schades waarvoor de opdrachtgever meent dat de
opdrachtnemer aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein en uiterlijk binnen een termijn
van 24 uur aan een medewerker van de opdrachtnemer te worden gemeld. De opdrachtnemer dient in de
gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, schade van de opdrachtgever waarvoor de
opdrachtnemer aansprakelijk is, ongedaan te (laten) maken. De opdrachtnemer honoreert geen verzoeken van
de opdrachtgever tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde zonder
overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van de opdrachtnemer.

Artikel 13 Garantie

Op nieuwe onderdelen, materialen en accessoires is geen andere garantie van toepassing dan die welke door
de fabrikant c.q. importeur c.q. toeleverancier wordt verstrekt en zoals vermeld in de aan de opdrachtgever
verstrekte garantieformulieren en de te deze zaken geldende wettelijke rechten.Zijn geen garantieformulieren
verstrekt, dan zal opdrachtnemer ten aanzien van zaken die door haar van derden zijn betrokken of ten
aanzien van werkzaamheden die in haar opdracht door derden zijn verricht, niet tot enige verderstrekkende
garantie gehouden zijn dan die welke het de opdrachtnemer van de desbetreffende derde te dien aanzien
heeft verkregen. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.De in dit artikel omschreven garantie geldt niet in het
geval van:
* gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de opdrachtgever uitgevoerde opdracht;
* gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter
beschikking zijn gesteld, tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
* zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst
te kennen heeft gegeven dat hij zich niet kan verenigen met een haar door de opdrachtgever voorgeschreven
keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethode;
* te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken –
waaronder carrosserie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te
verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de opdrachtgever zijn voorbewerkt.De
opdrachtgever kan evenmin aanspraak maken op de garantie als omschreven in dit artikel indien:
* de opdrachtgever of een derde werkzaamheden uitvoert die betrekking hebben op de zaken en/of diensten
waarvoor een beroep op garantie wordt gedaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
opdrachtnemer;
* de opdrachtgever de opdrachtnemer niet binnen veertien dagen na het ontdekken van een gebrek c.q.
gebreken haar reclame schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de opdrachtnemer
indient;
* de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt om het gebrek binnen een redelijke termijn
te verhelpen.
Geen garanties worden verstrekt op aan de opdrachtnemer opgedragen noodreparaties.In geval van enige
garantie is de opdrachtnemer uitsluitend te harer keuze slechts gehouden tot vervanging, aanvulling op
reparatie van de zaak, mits tekortkoming geen betrekking heeft op de gebruikelijke afwijkingen en niet het

gevolg is van een buiten komende oorzaak en/of enige handel of nalaten van de opdrachtgever of derden, dan
wel van normale slijtage.

Artikel 14 Reclame

Klachten ter zake van door de opdrachtnemer geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen
bekwame tijd, maar in ieder geval binnen 8 dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is
ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn bij de opdrachtnemer te worden ingediend op straffe van
verval van aanspraken.Voornoemde termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van een zaak
c.q. het mo-ment dat een zaak door de opdrachtgever wordt opgehaald.De opdrachtgever heeft de verplichting
bij het afhalen van een zaak of bij aflevering van een zaak te onderzoeken of sprake is van uiterlijk
waarneembare gebreken, zoals krassen deuken e.d. Ten aanzien van dergelijk uiterlijk waarneembare
gebreken is na het moment waarop de opdrachtgever de zaak feitelijk afhaalt of de opdrachtnemer de zaak
feitelijk aflevert geen reclame mogelijk, behoudens door de opdrachtgever te leveren bewijs dat de uiterlijk
waarneembare gebreken door de opdrachtnemer zijn veroorzaakt.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het
Nederlandse recht van toepassing.Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit overeenkomsten waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door de opdrachtgever slechts worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd. De opdrachtnemer
heeft het recht geschillen voor te leggen aan zowel de bevoegde rechter in het arrondissement waar zijzelf
gevestigd is, als aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever gevestigd is.

Exclusive Car Concept
Ondernemersstraat 2V Unit 13
2500 Lier
BE0679 635 844
+32 468 25 22 24
info@exclusivecarconcept.be